in

Kartläggning: Så vill partierna förändra missbruksvården

Bildkälla: Diana Polekhina/ Unsplash

Gemensamt för alla riksdagspartier är att de vill förbättra och göra missbruksvården mer lättillgänglig i Sverige. Men hur ska det gå till? Vi har frågat partierna om sprututbytesprogram och missbruksvårdens framtida utveckling.
Mer

Dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar i Sverige har ökat med 71 procent bland personer över 15 år mellan år 2006 och 2020, enligt Folkhälsomyndigheten. En rapport från Sveriges Kommuner och Regioner 2018 slår fast att Sverige har Missbruksvården är till största del frivillig och den kontrolleras och sköts av kommun och region, till skillnad från den vanliga sjukvården som sköts av landstinget. Men det finns tillfällen då en missbrukare kan bli tvångsomhändertagen. I november 2021 var det totalt 296 personer som tvångsvårdades för beroende och missbruk, skriver Socialstyrelsen.

Ett komplement till missbruksvården är sprututbytesverksamheter. Dit kan de med narkotikaberoende söka sig för att byta ut sina gamla kanyler till nya steriliserade, och samtidigt komma i kontakt med vårdpersonal. Sedan 2017 har fler verksamheter startats upp runt omkring i landet. Det är regionerna som bestämmer om de vill ha en verksamhet eller inte, till skillnad från förut då kommunen hade veto i frågan. Kommunerna kunde alltså på egen hand stoppa beslutet trots att det saknades majoritet. Även åldern för att få nyttja sprututbyte har sänkts, och nu kan alla som fyllt 18 år få tillgång till hjälp. Tidigare behöver man vara 20 år.

Det primära syftet med en spurutbytesverksamhet är att begränsa smitta och smittspridning. En annan viktig del av verksamheten är att den ska fungera som en ingång, en brygga till vården, för de utsatta och på så sätt vara ett komplement till den övriga missbruksvården. Med närheten till vården kan tillit byggas upp och missbrukaren kan få den medicinska och psykiatriska hjälp hen behöver. 

Den stora politiska debatten kring sprututbyten handlar just nu om ifall bosättningsprincipen ska tas bort eller inte. Den gör så att endast personer som bor i regionen får tillgång till verksamheten. I dagsläget har alla regioner i Sverige, förutom västernorrland, ansökt om ett sprututbytesprogram. Det är en markant förändring från 2017 då endast åtta regioner hade den typen av verksamhet.

Även om kommunerna inte längre har vetoröst i frågan, har nyligen kommunpolitiker för Moderaterna inom region Västmanland försökta stoppa nyöppnade sprututbytesverksamheter. Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd, säger till P4 Västmanland att ”Vi ska bedriva verksamhet där vi hjälper folk ur ett missbruk, men inte finansiera redskap som används för att missbruka”. Det har även varit svårt för vissa regioner att hitta passande lokaler för sin verksamhet. Regionerna anpassar sig efter oroliga grannar och det är viktigt att lokalen ligger lättillgängligt och i rätt område. I Slakthusområdet i södra Stockholm har det i sju år funnits en förening som har lämnat ut kanyler och läkemedlet Nalaxon, som hjälper till att stoppa överdoser. Nu ska området rivas och byggas om, och regionen har inte hittat någon ny lokal för verksamheten, skriver Dagens ETC.

spruta1
Randy Laybourne/ Unsplash

Så här vill partierna utveckla missbruksvården

Alla riksdagspartier vill förbättra missbruksvården men har olika planerade tillvägagångssätt. Vänsterpartiet vill genom att avkriminalisera att vara drogpåverkad få fler missbrukare att söka sig till vården. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet är eniga om att missbruksvården borde lämnas över till hälsa- och sjukvården istället för att ligga på regional nivå.

I en enkätsundersökning frågade Veckorevyn alla riksdagspartier om sprututbytesverksamheter samt hur de vill utveckla missbruksvården. Här är vad samtliga svarade.

Socialdemokraterna

”Socialdemokraterna har under de senaste åren i regeringsställning genomfört flera viktiga åtgärder. Till exempel har tillgängligheten till sprututbytesprogram ökat kraftigt i landet sedan regeringen avskaffade det kommunala vetot. Regeringen har nyligen lämnat ett lagförslag till riksdagen där kravet på att en person ska vara bosatt i den region där den deltar i sprututbytesverksamhet ska tas bort. Detta kommer öka tillgängligheten ytterligare.

Därutöver tillsattes nyligen en omfattande narkotikautredning, där en viktig del av utredningen handlar om att se över hur tillgången till vård och stöd för personer med missbruk kan bli bättre. Det är den största och mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier, och den kommer att bli ett viktigt underlag för hur narkotikapolitiken kan utvecklas framåt.”

Moderaterna

”Moderaterna är för sprututbytesprogram och det är viktigt att det finns tillgång till dessa i hela landet. Moderaterna vill förbättra missbruksvården bland annat genom en förstärkt vårdgaranti som ger personer med beroendeproblematik rätt till vård och behandling betydligt snabbare än i dag. Vi vill också pröva möjligheten att ge personer med missbruk och beroendesjukdom rätt att få en stödperson om de så önskar. En stödperson skulle ha i uppgift att främja att en person med missbruk och beroendesjukdom får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Vi vill därtill att det tas fram och genomförs en nationell överdosstrategi som ett led i arbetet att ingen i Sverige ska behöva dö av en överdos narkotika. Vi föreslår att regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att i samarbete med berörda aktörer ta fram en nationell överdosstrategi.”

Sverigedemokraterna

”Vi ser att det finns ett reformbehov för att förbättra vården för människor med beroendesjukdomar. För närvarande avvaktar vi slutresultatet av Samsjuklighetsutredningen som ska vara klar år 2023. Eftersom det är en pågående process vill vi inte föregå det arbetet innan vi föreslår konkreta lagförändringar. Sverigedemokraternas uppfattning är dock att det finns ett uppenbart behov av en lagstiftning som tydligt kan förbättra vård och behandling av personer med beroendeproblematik och samtidigt psykisk ohälsa. När det gäller sprutbyten har vi nyligen ställt oss bakom slopandet av bosättningsprincipen.”

Centerpartiet

”Centerpartiet vill att tillgängligheten till sprutbytesprogram ökar i hela landet där behov finns. Med rena sprutor minskar risken för spridning av blodsmittor som HIV och Hepatit C. Genom sprutbytesprogrammet erbjuds också vård till människor med injektionsmissbruk, vilket kan bli en väg in i behandling.

För att förbättra missbruksvården vill vi först och främst att sjukvården ska ta över missbruksvården. Idag delas ansvaret mellan kommun och region och det blir ingen tydlig väg in för de som behöver hjälp att ta sig ur sitt missbruk.”

Vänsterpartiet

”För att lyckas med beroendevård måste hela sjukdomsbilden och den sociala bilden tas in. Idag är det allt för mycket en akutstyrd beroendevård där det knappt finns tid för utvärdering. Det måste finnas möjlighet till boende, avgiftning, vårdplatser och sammanhållna vårdkedjor utan brustna länkar, för att bryta ett beroende. Ett förebyggande perspektiv är centralt i beroendevården. Vänsterpartiets narkotikapolitik vilar därför på två ben. Det behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som att beroende inte stigmatiseras. Det är narkotikan som ska vara olaglig, inte de beroende. Därför är det Vänsterpartiets hållning att narkotika ska vara fortsatt illegalt men att vara påverkad av narkotika bör avkriminaliseras. 

Till sprututbytesverksamheten bör även kompletterande vård knytas såsom kuratorsstöd, socialpsykologisk kompetens, gynekologi och ett väl utvecklat samarbete med socialtjänst och beroendevård.”

Kristdemokraterna 

”Vi måste skapa en beroendevård utan skuld och skam. Dagens delade huvudmannaskap mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården gör att alltför många människor med stora vårdbehov faller mellan stolarna. Beroende är en hjärnsjukdom. Kristdemokraterna anser därför att skadligt bruk och beroendesjukdom ska behandlas inom hälso- och sjukvården precis som alla andra sjukdomar.

Kristdemokraterna är positivt inställda till sprututbytesprogrammet. Sprututbytet förbättrar också förutsättningarna för beroendevården att nå ut med hjälpinsatser till personer som annars inte skulle uppsöka vården.”

Liberalerna

”Liberalernas mål i narkotikapolitiken är att nå nollvisionen för narkotikarelaterad död och lidande. Vi vill förbättra vården för människor som lever med beroende genom öka deras kontakt och förtroende för sociala, vårdande och hälsofrämjande samhällsinsatser. God hjälp behövs både mot beroendesjukdomen och mot annat lidande som är vanligt i denna grupp, allt från hemlöshet till psykisk ohälsa till dålig tillgång till tand- och fotvård. Sprututbytesprogram är ett effektivt sätt att hjälpa människor som lever med missbruk i samhällets utkant att få kontakt med de som kan hjälpa dem, det bygger förtroende och minskar både smittspridning och dödsfall.”

Miljöpartiet

”Sprutbytesprogrammen minskar risken för smittspridning och det är samtidigt en möjlighet att få kontakt med personal som i bästa fall kan motivera till en framtida behandling för missbruket. Även andra insatser som uppsökande verksamhet, specifika sjukvårdsmottagningar, tandvård och fotvård för hemlösa som ofta även har missbruksproblem behöver finnas. Det måste också bli enklare att få tag i läkemedlet Naloxon som kan rädda liv vid överdos, viktigt inte minst för anhöriga och närstående. 

Miljöpartiet vill att missbruksvården ska övergå till regionerna och bli en del av hälso- och sjukvården. Den förebyggande vården och insatserna behöver öka. Varje person som är i riskzonen för missbruk behöver ha möjlighet till stöd och rätt insatser, även anhöriga behöver få mer stöd. Vi vill se en behandlingsgaranti och att de som har såväl psykisk och beroendeproblematik ska få betydligt bättre insatser än i dag.”

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.