Policy för cookies:

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i personuppigtspolicyn.Personuppgiftspolicy

INTRODUKTION

P.Y.T Media AB (hädanefter kallat VeckoRevyn) tillhandahåller via Veckorevyn.com en digital livsstilssajt. VeckoRevyn är även delaktig i evenemang som anordnare, själv eller tillsammans med andra och marknadsför även andras evenemang.

VeckoRevyn respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder, IP-nummer etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler, såsom den här webbplatsen, mobilappar och/eller annan framtida digital tjänst som länkar till denna policy.

Syftet med denna policy är att du ska veta att vi behandlar information om dig i känna dig säker på att vi behandlar informationen om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I policyn beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor.

Du hittar information om hur du kontaktar oss under rubriken ”Kontaktinformation” nedan.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, postadress.
 • Organisatoriska personuppgifter, såsom bolagsnamn, jobbtitel.
 • Betalningsinformation, såsom faktureringsuppgifter, betaluppgifter.
 • Information gällande evenemang du deltar i, såsom information relaterad till evenemangsregistrering, inklusive allergier eller annan kostrelaterad information.

INSAMLING AV KAKOR OCH TRACKING

Kakor samlas in på Veckorevyn.com. När du besöker VeckoRevyn webbsajt samlas viss information in med hjälp av kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare.

En kaka kan till exempel innehålla text, nummer eller ett datum. Informationen används för att få mer kunskap om användare av webbplatsen, till exempel för att visa mer relevanta annonser. Här kan du läsa mer om kakor, och hur du rensar dem: http://www.youronlinechoices.com/se/

Tracking via Facebooks pixel. VeckoRevyn har implementerat Facebooks pixel på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att rikta Facebook-annonser mot Facebooks användare, baserat på hur de har surfat på vår sajt. Det sker dock anonymiserat, och vi på Breakit hanterar ingen information om vad personer gör på Facebook. Här kan du läsa mer om Facebooks hantering av användardata efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.  Här kan du ändra dina inställningar för annonsering på Facebook.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Största delen av uppgifter om dig som VeckoRevyn samlar in kommer direkt från dig. Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners i affärsändamål.

Breakit kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan person som till exempel anmäler dig till ett evenemang eller någon som samordnar evenemanget.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER

VeckoRevyn behandlar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande.

 • för att tillhandahålla våra tjänster, och förbättra och anpassa dem, det vill säga dvs. se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda tjänsterna,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster för våra användare och kunder,
 • för att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter
 • för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.
 • Enstaka information som lämnas eller inhämtas. I vissa fall kan vi samla in särskild information. Du kommer då att upplysas om ändamålet och den lagliga grunden för detta. I övrigt gäller denna policy även för sådana uppgifter.

INFORMATION TILL ANDRA MOTTAGARE

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt.

Vid tillfällen där du deltar i tävlingar eller av andra skäl lämnar dina personuppgifter, såsom mejladress till oss, kan vi dela vidare den till samarbetspartners och kunder.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Till exempel delar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller godkänt, eller där vi har ditt tillstånd. Till exempel delar vi din betalningsinformation du uppger för ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Vi delar även nödvändiga personuppgifter med P.Y.T Media AB för att kunna ge dig sömlös kundsupport och personligt anpassade tjänster och intressebaserad reklam.

Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör P.Y.T Media AB, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör P.Y.T Media AB kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.


Observera att VeckoRevyn.com innehåller länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicier skiljer sig från VeckoRevyns. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan bevarandeperioder variera.

Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte- och bokföringslagstiftning.

ÄNDRINGAR I PRIVACY-POLICYN

Om vi behöver ändra innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig när du loggar in på vår webbsida och/eller de övriga digitala kanalerna.

UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller om du inte längre önskar ta emot direktmarknadsföring osv. Observera att när det är nödvändigt kan vi behöva avvisa din begäran, till exempel om personuppgifterna behövs för skatt- eller bokföringsändamål.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen. I sådana fall kan vi behöva undersöka situationen ytterligare innan ett beslut fattas.

I det fall du har gett ditt samtycke eller om behandlingen stödjs på att vi har ett avtalsförhållande med dig har du under vissa omständigheter rätt att få dina data överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kräver emellertid att överföringen är teknisk möjlig och kan utföras automatiskt.

Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktinformation” nedan).

SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss:

[email protected]

The Park
c/o VeckoRevyn
Dataskydd
Magus Ladulåsgata 1
118 63 Stockholm.

Om dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy eller relevanta dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.