in

Kartläggning: Här är partiernas tandvårdspolitik

3
Bildkälla: amirhosein esmaeili / Unsplash

Borde tandvården vara en del av sjukvården? Eller är det bra som det är nu? VeckoRevyn har frågat samtliga riksdagspartier var de står i tandvårdsfrågan – här är deras svar. Mer

Vad gör du om en visdomstand värker, om du får hål i en tand eller om ditt tandkött är inflammerat? Och vad kommer det kosta att fixa det? Tillhör du en av dem som inte kan minnas senaste gången du besökte en tandläkare, eller går du tvärtom på regelbundna besök för att förbygga problem? Som det ser ut idag får alla under 23 år gratis tandvård i Sverige, och från och med det år som du fyller 24 ska du börja betala för tandvård i nästan alla regioner.

Vad besöket kommer kosta kan variera mycket beroende på vilken klinik du besöker. I Sverige finns både Folktandvården som drivs av regionerna, samt flera privata aktörer att välja mellan. Priset för en vanlig undersökning kan ligga runt 1000 kronor, ibland mer och ibland strax under. Det skiljer sig från ett besök hos vårdcentralen som kostar betydligt mindre (och i vissa fall är helt avgiftsfritt), vilket beror på att tandvården bara till viss del är skattefinansierad. Som patient får du betala större delen av besöket själv, men det är delvis skattefinansierat genom att du varje år får ett tandvårdsbidrag. Hur stort bidraget är varierar beroende på hur gammal du är. I det statliga tandvårdsstödet igår också ett högkostnadsskydd, vilket innebär att du kan få hjälp att betala delar av ditt besök om du lagt 3000 kronor eller mer på tandvård under ett år. Tröskeln är mindre inom sjukvården där du får ett frikort till öppenvården när du betalat 1200 kronor under ett år. Här kan du läsa mer om vad som gäller för just dig.

Så står partierna i tandvårdsfrågan

Är det här ett bra system och i så fall varför? Vad är fördelarna och vad är nackdelarna? VeckoRevyn har frågat riksdagspartierna var de står i frågan.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna tycker att tandvården fortsättningsvis ska vara skattesubventionerad, alltså att man till exempel ska få ett tandvårdsbidrag varje år. Vi ställde några frågor till partiets presstjänst.

Hur ska tandvården finansieras tycker ni? Är ni för eller emot en skattefinansierad tandvård?

– Vi anser att tandvården även fortsättningsvis behöver vara skattesubventionerad. För att bland annat kunna förbättra tandvården för socioekonomiskt utsatta grupper behöver stödet öka. På sikt bör tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens.

Finns det några brister i dagens tandvårdssystem? Vilka i så fall, och vad vill ni göra åt det?

– Rätten till tandvård får inte vara en klassfråga. Därför måste de ekonomiska trösklarna till tandvården sänkas. Många i glesbygden, äldre och socioekonomiskt utsatta grupper får inte den hjälp de behöver. Det är viktiga områden att fokusera på vid kommande reformer.

Borde tandvård ingå i sjukvården? Varför, varför inte?

– Vi anser att tandvården på sikt bör omfattas av ett högkostnadsskydd liknande det som finns inom hälso- och sjukvården.

Moderaterna

Moderaterna menar att det behövs ett ökat samarbete mellan tandvården och vården av de mest sjuka och sköra, men tycker inte att tandvården bör ingå i sjukvården. Så här svarade deras presstjänst på våra frågor.

Hur ska tandvården finansieras tycker ni? Är ni för eller emot en skattefinansierad tandvård?

– Moderaterna vill behålla, förbättra och utveckla nuvarande ordning gällande finansieringen av tandvården. En ordning som innebär att staten delvis subventionerar individens tandvårdskostnader. Det är viktigt att samhället säkerställer att barn, unga och de mest sjuka och sköra alltid har snabb tillgång till tandvård av hög kvalitet.

Finns det några brister i dagens tandvårdssystem? Vilka i så fall, och vad vill ni göra åt det?

– Ja. Det behövs till exempel ett ökat samarbete mellan tandvården och vården av de mest sjuka och sköra. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan försämrad munhälsa och allmän hälsa och det är de mest sjuka och sköra som generellt har sämst tandhälsa.

Borde tandvård ingå i sjukvården? Varför, varför inte?

– Nej. Tandvården fungerar i huvudsak väl och patienterna är nöjda med den service man får. Tandvårdspatienter är mest nöjda i jämförelse med andra patienter och brukare av vård, äldreomsorg och hemtjänst. Nio av tio patienter känner förtroende för sin tandvårdsklinik. Mest nöjd är man med privattandvården, men även med folktandvården. Att då koppla samman tandvården och dess organisering och finansiering med  hälso- och sjukvården som står inför många utmaningar är fel väg att gå.

1
Bildkälla: Enis Yavuz / Unsplash

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är för en skattefinansierad tandvård, och menar att det finns flera brister med dagens tandvårdssystem. Det tycker också att tillgången till subventionerad tandvård bör begränsas. Här är deras svar på våra frågor.

Hur ska tandvården finansieras tycker ni? Är ni för eller emot en skattefinansierad tandvård?

– Ja, vi är för en skattefinansierad tandvård. Den svenska tandvården ska bygga på en gemensam finansiering via skattemedel där den i första hand är till för människor som bor här.

Finns det några brister i dagens tandvårdssystem? Vilka i så fall, och vad vill ni göra åt det?

– Vi ser flera brister där den mest anmärkningsvärda är problematiken med att människor avstår från tandvårdsbesök på grund av de höga avgifterna. Vi menar att högkostnadsskyddet ska göras om där kostnaderna över 1000 kronor subventioneras till 50 procent. Tillgången till subventionerad tandvård bör begränsas där en person från tredjeland i regel bör teckna en heltäckande sjukförsäkring vid inresa. Däremot ska ingen nekas akutvård, oavsett juridisk status eller betalningsförmåga.

Borde tandvård ingå i sjukvården? Varför, varför inte?

– Partiet driver istället frågan om en tandvårdsreform där vi vill se en förändring av högkostnadsskyddet, vilket skulle innebära att behandlingar som överstiger 1000 kr, subventioneras med 50 procent, men också att tidsperioden förlängs från 12 till 18 månader.

Centerpartiet

Centerpartiet vill i första hand satsa på att stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård. De menar också att det finns för många brister inom sjukvården som behöver lösas innan tandvården kan bli en del av den.

Hur ska tandvården finansieras tycker ni? Är ni för eller emot en skattefinansierad tandvård?

– Länge var tandvården för vuxna personer så dyr att en del människor med låga inkomster – däribland unga vuxna – valde att avstå från tandvård. Därför genomförde den dåvarande Alliansregeringen 2008 en tandvårdsreform. Dels innehöll reformen ett allmänt tandvårdsbidrag, för att fler skulle få råd till regelbundna tandvårdsbesök, dels ett högkostnadsskydd, med subventioner för väldigt dyra tandvårdsåtgärder. 2013 genomfördes också ytterligare förstärkningar, som stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Tandvårdsreformen var ett viktigt sätt att se till att fler människor kan ha råd med tandvård och den vill vi värna.

Finns det några brister i dagens tandvårdssystem? Vilka i så fall, och vad vill ni göra åt det?

– Munhälsan har betydelse för hur vi människor mår allmänt och vår livskvalitet. Därför är det viktigt att alla människor kan erbjudas tandvård av hög kvalitet och till rimliga priser. Vi vill stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård. Det är också brist på personal inom tandvården och stora skillnader mellan kommunerna i tillgången till tandläkare och tandhygienister. Fler behöver därför utbilda sig till tandvårdsyrken. Vi vill att tandvården ska ingå i statens och regionernas satsningar för att utbilda mer vårdpersonal.

Borde tandvård ingå i sjukvården? Varför, varför inte?

– I den bästa av världar där pengar inte är en bristvara ska självklart tandvården subventioneras på samma sätt som sjukvården, men det finns så stora brister och behov inom andra delar av hälso- och sjukvården som vi behöver lösa först. Vi vill i första hand satsa på att stärka insatserna för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bra tillgång till förebyggande tandvård.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill införa ett högkostnadsskydd som innebär att alla kostnader över 2000 kronor subventioneras full ut, vilket alltså innebär att man inte ska behöva betala för tandvård som kostar över det beloppet. De vill även att tandvården ska vara en del av sjukvården.

Hur ska tandvården finansieras tycker ni? Är ni för eller emot en skattefinansierad tandvård?

– Vänsterpartiet är för en skattefinansierad tandvård. Tänderna är en del av kroppen. Vänsterpartiet vill att man ska kunna gå till tandläkaren oavsett om man har hög eller låg inkomst. Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar man tjänar.

Finns det några brister i dagens tandvårdssystem? Vilka i så fall, och vad vill ni göra åt det?

– Många slutar att besöka tandvården i det viktiga förebyggande syftet när de inte längre har tillgång till fri tandvård. Många äldre har också problem med munhälsan. Osäker ekonomi är den främsta anledningen till detta, tillsammans med brist på information. Vänsterpartiet vill införa ett högkostnadsskydd som innebär att alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut. Samverkan mellan Folktandvården, primärvården och äldreomsorgen behöver dessutom förbättras. Det nuvarande ersättningssystemet gör dessutom att det är mer lönsamt för tandläkare att laga tänderna än att satsa på förebyggande tandvård. För att förbättra den förebyggande tandvården bör det finnas ett samarbete med övrig hälsovård såsom primärvård, elevhälsa, barnavårdscentral med flera.

Borde tandvård ingå i sjukvården? Varför, varför inte?

– Ja, tandvården bör på sikt ingå som en del av hälso- och sjukvården. Utifrån ett hälsoperspektiv är det svårt att motivera de stora skillnaderna i hur mycket människor själva måste betala för tandvård jämfört med övrig hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet vill se en jämlik tandvård i hela landet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har fått samma frågor som övriga partier, men inte återkommit med svar. Men så här står det på deras hemsida angående tandsvårdspolitiken:

”Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnaderna för personer med de största behoven (högkostnadsskyddet). Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren för att man har stora problem. Ett särskilt stöd ska införas till dem som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får särskilda tandvårdsbehov.”

2
Bildkälla:  Diana Polekhina / Unsplash

Liberalerna

Liberalerna tycker att tandvården ska vara skattefinansierad och vill stegvis göra tandvårdens finansiering mer lik den i övrig hälso- och sjukvård. Så här svarade de på våra frågor.

Hur ska tandvården finansieras tycker ni? Är ni för eller emot en skattefinansierad tandvård?

– Liberalerna är för skattefinansierad tandvård, och vi vill stegvis göra tandvårdens finansiering mer lik den i övrig hälso- och sjukvård, genom gradvis ökande subventionsgrad, det vill säga prioritering av de personer som har sämst tand- och munhälsa. Det innebär att patienten gradvis betalar mindre själv vid kostsamma delar.

Finns det några brister i dagens tandvårdssystem? Vilka i så fall, och vad vill ni göra åt det?

– Människor med långvariga sjukdomar och personer som lider av psykisk ohälsa är särskilt utsatta, och därtill försämras tänder ofta med åldern. Vi vill att nationella tandvårdsprogram ska tas fram för riskgrupper, och införa uppsökande verksamhet. Vi vill ge tandvården i uppdrag att utbilda och höja kunskap, främst för dem som jobbar inom kommunal vård och omsorg, införa testverksamhet där tandvården integreras i vårdkedjan för att upptäcka och minska munhälsorelaterad ohälsa och införa mobil tandvård. Så lagar vi hålen i tandvården.

Borde tandvård ingå i sjukvården? Varför, varför inte?

– Tandvård är sjukvård, och även folkhälsa. Dåliga tänder medför mycket onödigt lidande, och god kunskap, tillgänglighet och satsningar på preventiva åtgärder är viktigt för att undvika framtida allvarliga besvär, som innebär både lidande för patienten och resurskostnader för branschen. Preventivt arbete och regelbundna kontroller är A och O för att undvika allvarliga besvär.

Miljöpartiet

Miljöpartiet svarar att de vill ha en skattefinansierad tandvård och skriver så här som svar på våra frågor:

”Många människor kan idag inte gå till tandläkaren på grund av de kostnader det medför. Det är oacceptabelt i ett välfärdsland som Sverige att inte tillgängliggöra en god munhälsa för alla. Idag ser vi hur ojämlikhet och klasskillnader gör att människor går med dåliga tänder. Det finns inga goda skäl att särbehandla en del av kroppen i den allmänna sjukförsäkringen. Det är också dumt, för en dålig munhälsa påverkar också resten av kroppen negativt. Sverige har råd med en god tandvård för alla. Miljöpartiet vill därför att tandvården omfattas av samma högkostnadsskydd som all annan sjukvård.”

Källor: Försäkringskassan, Folktandvården, Vårdguiden 1177