in

Allt du behöver veta om EU-valet 2019 – glöm inte att rösta!

eu-valet 2019
Vector by Rawpixel

Söndagen den 26 maj är det dags för det svenska folket att rösta i EU-valet. Visste du att EU-valet har minst lika stor påverkan på ditt liv och din vardag som riksdagsvalet? Ändå var det bara ungefär hälften av Sveriges befolkning som röstade i det senaste EU-valet. Vi guidar dig genom EU-valet för att du ska vilja göra din röst hörd! Mer

Söndagen den 26 maj är det dags för det svenska folket att rösta i EU-valet. Visste du att EU-valet har minst lika stor påverkan på ditt liv och din vardag som riksdagsvalet? Ändå var det bara ungefär hälften av Sveriges befolkning som röstade i det senaste EU-valet. Vi guidar dig genom EU-valet för att du ska vilja göra din röst hörd! 

AV: Hedwig Westerberg

Varför ska jag rösta? 

För att EU angår dig. Som medlem i EU har Sverige överlåtit en stor del av sina politiska beslut dit. EU:s lagar och regler styr därför över din vardag och din framtid. 

EU påverkar bland annat dina möjligheter att resa, arbeta och studera i ett annat EU-land, dina möjligheter att beställa varor över nätet, vilka produkter du kan välja i livsmedelsbutiken och din frihet på internet. EU påverkar även Sveriges politik kring vår tids stora ödesfrågor, såsom klimatet, migrationen, de mänskliga rättigheterna och terrorism.

Många av de lagar som stiftas i Sverige är ett resultat av beslut som fattats av EU. De lagar som stiftas av EU gäller i Sverige. Om en svensk lag och en EU-lag inte överensstämmer med varandra är det EU-lagen som ska användas. 

Utöver EU:s kärna – den fria rörligheten av personer, varor, tjänster och kapital – samarbetar EU även med andra frågor som på ett eller annat sätt rör medlemsländerna som miljö, asyl, konsumentskydd, energifrågor och i viss utsträckning även medlemsländernas ekonomiska politik.

Genom att rösta om vilka politiska partier och ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet är du med och påverkar vilka lagar och regler som ska gälla i alla medlemsländer, inklusive Sverige.

Nedan kan du läsa mer om vad EU-valet innebär och hur du röstar. 

eu-val datum, så röstar man 2019

Vad röstar vi om?  

Vi röstar om vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i Europaparlamentet. Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU och består av 751 folkvalda ledamöter från EU:s medlemsländer. Varje medlemsland har ett visst antal ledamöter baserat på befolkningens storlek. Från Sverige är det 21 ledamöter som ska väljas in i år. 

När är EU-valet?

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Valen sker var femte år. I Sverige är valdagen den 26 maj 2019, resten av medlemsländerna i EU röstar också samma år men datumen varierar mellan 23 – 26 maj.

Vad gör Europaparlamentet?

Europaparlamentet är ett av EU:s tre beslutsfattande organ. De andra två är Ministerrådet, som består av ministrar från medlemsländernas regeringar, och Kommissionen som består av en representant, så kallad kommissionär, från varje medlemsland. 

Tillsammans med ministerrådet stiftar Europaparlamentet lagar som sedan gäller i hela EU. Det är Kommissionen som lägger fram lagförslagen som Europaparlamentet och Ministerrådet beslutar om. Europaparlamentet och Ministerrådet delar även makten över EU:s budget, som förra året var över 1 500 miljarder kronor. 

Europaparlamentet är organiserat i åtta partigrupper. Partigrupperna består av partier från samtliga medlemsländer som har en liknande politisk inriktning. Många av ledamöterna från de svenska partierna kommer därför hamna i olika partigrupper, för att gå samman med andra medlemsländers representanter som driver liknande politik. Ledamöterna sitter alltså inte grupperade efter vilket land de tillhör, utan samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. 

Vilka kan jag rösta på i EU-valet? 

Du kan rösta på de partier som har valsedlar i vallokalerna. Om du saknar en valsedel kan du även skriva partinamnet på en blank valsedel. En helt tom valsedel räknas som ogiltig. 

Samtliga svenska riksdagspartier har idag representanter i EU-parlamentet. Under den senaste mandatperioden har även Feministiskt Initiativ haft ett mandat. 

För en full lista vilka partier som har anmält sig kan du klicka här: https://data.val.se/val/ep2019/valsedlar/E/rike/valsedlar.html

Vem får rösta i EU-valet? 

Du som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige får rösta i det svenska EU-valet. Även EU-medborgare från andra länder får rösta i det svenska EU-valet om de är folkbokförda här. Om du bor utomlands måste du anmäla dig till röstlängden för att få rösta. 

Hur röstar jag i EU-valet? 

Du röstar i EU-valet på samma sätt som i riksdagsvalet. Ett röstkort kommer att skickas hem till dig mellan den 2–8 maj. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Du kan också välja att förtidsrösta. Det kan du göra i hela landet från den 8 maj fram till och med valdagen den 26 maj. Då kan du gå till någon av alla lokaler för förtidsröstning. 

Vallokalerna brukar ha öppet 08.00-21.00. Glöm inte att ta med giltig id-handling! 

I vallokalen väljer du vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Om du vill kan du välja att rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet. 

Här hittar du mer information om vem som får rösta, var du kan rösta och hur du röstar.

Vad vill partierna göra i EU?

Vänsterpartiets EU-politik

Eu-val 2019 vad ska man rösta på

Vänsterpartiet anser att det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. Detta är några av Vänsterpartiets viktigaste ståndpunkter:

 • EU behöver ha en rättvis klimatpolitik som ser till att de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna. Vänsterpartiet kräver att inga nya bilar med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025 samt en ökad och förbättrad tågtrafik i Europa.
 • EU ska ha en human flyktingpolitik. Vänsterpartiet menar att det behövs lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter att söka asyl i EU. 
 • Vänsterpartiet anser att schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter ska värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital. Arbetstagares rättigheter på arbetsmarknaden behöver stärkas; alla arbetare ska ha bra villkor och skälig lön oavsett vilket land man kommer ifrån. Alla som jobbar i Sverige ska ha svenska löner och villkor men också betala skatt i Sverige.
 • Vänsterpartiet kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor och vill införa en feministisk handelspolitik i EU. Vänsterpartiet försvarar också rätten till lagliga och säkra aborter, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och hbtq-rättigheter samt kräver att EU tar ett krafttag mot mäns våld mot kvinnor, pornografi och trafficking. 

Socialdemokraternas EU-politik

socialdemokraterna eu valet

Socialdemokraterna vill ha ett EU som står på arbetstagarnas sida och att EU ska ta på sig ledartröjan i det internationella arbetet med att minska klimatutsläppet. Detta är några av Socialdemokraternas viktigaste ståndpunkter: 

 • Det måste bli enklare att fatta medvetna gröna val. Socialdemokraterna vill minska EU:s klimatutsläpp, bland annat genom högre krav på de globala jätteföretagen som står för de största utsläppen. De vill även stoppa den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden i Europa och resten av världen, samt göra det lättare att köpa biljett och åka tåg i Sverige och Europa.
 • Socialdemokraterna vill påverka så att EU utvecklar en solidarisk och rättssäker asyl- och migrationspolitik som tar hänsyn till utsatta människors och barns speciella behov. HBT-flyktingars rätt måste säkerställas inom ramen för det gemensamma flyktingsystemet. De vill öka antalet kvotflyktingar och ha en jämnare solidarisk fördelning av flyktingar inom EU. 
 • EU ska se till att inga oseriösa aktörer ska försämra för människor som arbetar. Socialdemokraterna kräver konkurrens på lika villkor och inte genom lönedumpning och dålig arbetsmiljö. 
 • Socialdemokraterna vill ha ett demokratiskt och fritt Europa som är fritt från extremism. De vill ha ett EU som bekämpar rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. 

Miljöpartiets EU-politik

eu valet miljopartiet

Miljöpartiet vill att EU ska driva en stark och ambitiös klimat- och miljöpolitik och att EU fokuserar mer på freds- och demokratibyggande. Detta är några av Miljöpartiets viktigaste ståndpunkter:

 • EU måste bedriva en mer aktiv miljöpolitik. Miljöpartiet vill skärpa klimatmålen, öka investeringarna i förnybar energi och klimatanpassa unionens budget så att verksamhet som är skadlig för klimatet kan fasas ut. De vill också satsa på snabba, pålitliga järnvägar i hela Europa och fasa ut fossilberoende jordbruk och motorvägar.
 • Miljöpartiet vill se ett öppet och humant Europa. Människor ska kunna fly till EU och att asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt. Det måste skapas fler lagliga vägar att invandra till unionen. 
 • Miljöpartiet anser att mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik. EU behöver få bättre verktyg att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna inom Miljöpartiet vill inte se en ökad militarisering inom EU. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som klimatförändringen, cyberattacker, pandemier och terrorism. unionen.
 • Miljöpartiet vill att det folkliga inflytandet i EU stärks och att EU ska bli mer transparent och demokratisk. Offentlighetsprincipen enligt svensk modell bör gälla också i EU.

Centerpartiets EU-politik

Centerpartiet eu valet

Centerpartiet vill se ett handlingskraftigt EU med fokus på klimat och miljö, jämställdhet och medmänsklighet. Detta är några av Centerpartiets viktigaste ståndpunkter:

 • Centerpartiet vill minska utsläppen, höja klimatmålen, satsa på förnybara bränslen och grön teknik samt bygga ihop det europeiska järnvägsnätet för att underlätta klimatsmarta transporter. EU måste arbeta mer för att få rena hav, utsläpp av miljögifter och nedskräpning måste minska. EU ska även ha en hållbar jordbrukspolitik med stärkt djurskydd.
 • Centerpartiet anser att för att den inre rörligheten ska fungera behövs en stark yttre gräns och en gemensam, medmänsklig asylpolitik. Alla länder ska ta ett gemensamt ansvar för att hjälpa människor på flykt. De länder som inte tar emot migranter med skyddsskäl måste få ordentliga sanktioner.
 • Centerpartiet tar tydligt avstånd från ytterligare lagstiftning inom ramen för EU:s sociala pelare, där områden som arbetsmarknad och välfärd skulle ingå.
 • EU behöver ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete, även vad gäller cyberattacker och desinformationskampanjer. För att motarbeta terror och annan brottslighet måste EU:s medlemsländer effektivt dela underrättelseuppgifter. 

Liberalernas EU-politik

liberalerna eu valet

Liberalerna vill ha mer samarbete inom EU och att den fria rörligheten för människor och varor inom EU ska vara EU:s huvuduppgift. Detta är några av Liberalernas viktigaste ståndpunkter. 

 • Liberalerna vill införa en europeisk koldioxidskatt för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik. De vill minska plastanvändningen, bli av med kolkraften och göra jordbruket miljövänligare. Det måste bli enklare att boka biljetter och åka tåg inom EU och vi behöver smartare och renare transporter. EU bör avveckla den gemensamma jordbrukspolitiken. 
 • Liberalerna anser att EU behöver en gemensam europeisk asylpolitik där alla EU-länder delar på ansvaret för flyktingar som söker sig till Europa. Det behövs fler lagliga vägar att ta sig till Europa EU behöver förbättra återvändandet och ge stöd och resurser till människor i konflikters närområden. 
 • EU ska ha en gemensam gränspolis och ökat samarbete mot brottslighet och terrorism. Liberalerna vill ha ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. 
 • Liberalerna vill förbättra den fria rörligheten för människor som vill söka jobb i andra länder i EU, bland annat genom gemensamma digitala portaler för jobb i hela Europa samt förhindra nationella regler som diskriminerar arbetskraft från andra länder.

Kristdemokraternas EU-politik

Kristdemokraterna eu valet

Kristdemokraterna anser att EU:s syfte att bevara fred och säkerhet i Europa och att många andra frågor hanteras bäst av medlemsstaterna eller medborgarna själva. Detta är några av Kristdemokraternas viktigaste ståndpunkter.

 • EU har världens mest ambitiösa system för handel med utsläppsrätter, det behöver fortsätta att utvecklas. Även länder utanför EU behöver övertygas om att ansluta sig.  
 • EU-länderna har ett gemensamt ansvar att arbeta för en ansvarsfull, långsiktig och human migrationspolitik. Det innebär att alla hjälps åt att ta emot människor som har asylskäl, men det innebär också ett gemensamt ansvar för gränsbevakning och registrering.
 • Kristdemokraterna motsätter sig EU-lösningar om arbetslöshetsstöd, familjepolitik och välfärdsfrågor. Kristdemokraterna tycker den här typen av frågor bättre hanteras av medlemsländerna själva. EU ska istället fokusera på den inre marknaden och att främja och försvara grundläggande värden samt medlemsstaternas intressen i EU: s närområde och där bortom.
 • EU ska agera för fler jobb. Kristdemokraterna menar att EU underlättar för företagande och ekonomiskt utbyte mellan EU-länderna så skapar EU jobb och tillväxt. Men EU behöver göra mer; till exempel genom handel med andra delar av världen skapas också fler jobb.

Moderaternas EU-politik

moderaterna eu valet

Moderaterna vill göra Sverige och Europa tryggare och ha en mer kontrollerad invandring till Europa. Detta är några av Moderaternas viktigaste ståndpunkter.

 • Moderaterna vill stärka det europeiska miljö- och klimatarbetet, bland annat genom en gemensam politik för energieffektivisering och bättre handel med utsläppsrätter. Moderaterna vill öka kärnkraftsutbyggnaden i EU. 
 • Europa behöver en mer kontrollerad och förutsägbar invandring och ansvaret ska fördelas rättvist mellan medlemsländerna. Den yttre gränsen stärkas. Moderaterna vill inrätta asylcenter vid EU:s yttre gräns. Asylansökan ska ske vid den yttre gränsen och den som inte har asylskäl har inte rätt att komma in i Europa.
 • Moderaterna tycker att det europeiska polissamarbetet stärkas för att bekämpa stöldligor, narkotika och vapensmuggling. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella och EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. 
 • EU ska fokusera på forskning, innovation och handel och företagande. Moderaterna vill att Europa ska vara konkurrenskraftigt genom att skapa goda villkor för svenska jobb och företag, minska regelkrånglet och öka frihandeln.

Sverigedemokraternas EU-politik

sverigedemokraterna eu valet

Sverigedemokraterna är emot ökat samarbete inom EU och vill återföra makten till de svenska medborgarna. Detta är några av Sverigedemokraternas viktigaste ståndpunkter.

 • Internationellt samarbete kring klimatfrågor är viktigt. EU bör verka för att fler länder utanför EU ansluter sig till EU:s utsläppshandelssystem.
 • Sverigedemokraterna vill att varje land själva ska besluta över sin migrationspolitik. Den fria och okontrollerade rörligheten inom EU, för EU-medborgare, innebär även den enorma problem för såväl Sverige som andra länder i form av tiggeri och brottslighet. De vill ha förbättrade yttre gränskontroller, ökade möjligheter till inre gränskontroller och att det ska bli lättare att utvisa EU-medborgare som missköter sig. 
 • Sverigedemokraterna vill i Europaparlamentet verka för att stoppa fortsatt maktöverföring till Bryssel. Varje nation ska avgöra sin egen framtid och EU ska ha en kraftigt begränsad makt. Gränsöverskridande problem, såsom miljöhot, organiserad brottslighet och terrorism, är dock gemensamma problem som ska lösas inom EU.
 • EU ska fokusera på den inre marknaden och förutsättningar för handel och utbyte över nationsgränserna. Sverigedemokraterna vill minska EU-avgiften och begränsa EU:s budget. Sverigedemokraterna vill driva på för ytterligare bilaterala frihandelsavtal med till exempel tillväxtländer och USA. 

Feministiskt initiativs EU-politik

eu-valet guide

Feministisk Initiativ vill ha ett öppet EU där mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa står högst upp på agendan. Detta är några av Feministiskt Initiativs viktigaste ståndpunkter.

 • Klimatpolitiken måste bygga på såväl global solidaritet som på en jämställd och rättvis fördelningspolitik mellan EU-länderna. EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038. Feministiskt Initiativ menar att EU måste rikta resurser till satsningar på förnybar energi, ett samordnat tågnät samt avskaffa kärnkraften och användningen av fossila bränslen. EU måste även verka för ett hållbart jordbruk i vilket djurskyddsfrågor värnas och utvecklas. 
 • Feministiskt initiativ vill ha ett öppet EU där flyktingar och papperslösa får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. De vill lägga ner Europeiska unionens gränskontrollmyndighet Frontex, som samordnar medlemsstaternas gränskontroll. EU måste skapa säkra vägar in till Europa. Kvinnor och barns rätt till asyl ska säkras.
 • Feministiskt Initiativ anser att mäns våld mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem. De vill se ett Europa fritt från trafficking och prostitution och att EU inför ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster.  
 • EU ska bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Feministisk Initiativ vill öka skyddet mot diskriminering i EU, i synnerhet för utsatta grupper som romer, personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer, samt synliga och religiösa minoriteter. 

Vilket parti ska jag rösta på i EU-valet?B

Det är du som ska välja vilket parti du ska rösta på. Läs på om vilka frågor de driver och välj det parti som stämmer bäst överens med dina värderingar och ställningar i olika frågor. Om du är osäker kan du göra Expressens valkompass här.

Du kan också göra SvD:s valkompass här.

Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com