in

Om cookies

Behandling av personuppgifter är viktig för vår affärsverksamhet och kundernas förtroende för vår behandling av deras uppgifter är således av högsta vikt.  Därför har vi en kompromisslös respekt för individens rätt att bestämma över sina egna personuppgifter. Vi följer också svensk lagstiftning, och sunt förnuft, utan förbehåll, reservationer eller överraskningar. Här hittar Du information om […] Mer

Behandling av personuppgifter är viktig för vår affärsverksamhet och kundernas förtroende för vår behandling av deras uppgifter är således av högsta vikt. 

Därför har vi en kompromisslös respekt för individens rätt att bestämma över sina egna personuppgifter. Vi följer också svensk lagstiftning, och sunt förnuft, utan förbehåll, reservationer eller överraskningar. Här hittar Du information om hur vi behandlar information om dig och varför informationen är så viktiga för vår verksamhet.
 
Vi hoppas att vi med denna information klarlägger alla frågor på ett sätt som går utöver lagstiftarens krav på oss.
 
Vilka personuppgifter lagrar och använder vi?
När våra användare besöker vår hemsida insamlas fakta om hur de navigerar och vilka slags frågor som de intresserar sig för. Erfarenheterna från denna navigering sammanställs med anonyma enkätsvar och statistiska analyser och skapar en profil av hur olika användargrupper kan tänkas agera vid besök på samma eller andra hemsidor. De fastställda profilerna och deras förväntade beteendemönster kan tjäna som underlag för kommande annonsering.
 
Vi lagrar aldrig information som direkt identifierar dig personligen. Vi lagrar inte namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer. Inte heller lagrar vi personuppgifter som kan återföras till dig personligen. Vi har ingen möjlighet att sammankoppla generell marknadsinformation till någon enskild person. Vi kan naturligtvis inte heller lämna ut identifierbara personuppgifter till myndigheter eller företag.
 
Vi har anlitat en samarbetspartner, nugg.ad, som infört särskilda säkerhetssystem i syfte att hindra personligt identifierbar information. Som exempel kan nämnas en särskild teknisk anonymiseringsprocess som hanteras av en tredje part, vilken säkerställer att inga användares IP-adresser når våra system. Utryckliga avtalsbestämmelser säkerställer att personal vid vår samarbetspartner inte är berättigade att försöka kringgå anonymiseringsprocessen.
 
Målgruppsurval
Vi identifierar målgrupper som är relevanta för marknadsföring genom sociodemografiska variabler och antaganden om produktintressen. Dessa antaganden reflekterar inte intressen på individnivå utan på beteenden på gruppnivå. Vi arbetar uteslutande med statistiska modeller som utarbetas med stöd av hur konsumenter tar del av annonser som presenteras online.
 
Datasäkerhet
Den säkerhet som ligger i att vi arbetar med anonymiserad information förstärks av att all personal hos vår samarbetspart undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Därutöver används tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner som säkerställer att lagrade uppgifter skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi tillåter inte användning av spion- eller tilläggsprogramvara och förhindrar spridning av virusprogram. Vi sänder aldrig skräpmail.
 
Cookies
Vi använder cookies, men endast för att möjliggöra analyser av målgruppsurval. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens/besökarens dator. Den information som finns i cookien utgörs av uppgifter om t ex
 
vilken hemsida och vilka delar av hemsidan som besökts
vissa av de inställningar som gjorts vid besöket på hemsidan
den tid som spenderades på hemsidan
 
Cookien kan inte identifiera Dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på datorn och som används vid besöket och denna uppgift anonymiseras. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på datorn. Vi lämnar ut cookies endast till den samarbetspart som enligt avtal medverkar vid analyserna av besöken på vår hemsida.
 
Våra cookies innehåller endast statistisk information om användarbeteenden, vilka insamlas för att bedöma beteenden på gruppnivå (där profiler skapas med utgångspunkt i sociodemografiska data, intresseområden och bedömning av intresse för relevanta annonser), vilka kan vara värdefulla för kommande annonsering. Det saknas helt möjlighet att identifiera individer genom sådana cookies.
 
Du har rätt att förhindra lagringen av cookies på Din dator. Se vidare information i din dators webbläsare.
 
Kontakt
Du kan kontakta vår teknikpartner nugg.ad med frågor om din integritet och den datasäkerhet med vilken vi behandlar vår information genom [email protected]. Du kan också e-posta frågor direkt till Christian Pfeiffer, nugg.ad’s ansvarige för integritets- och datasäkerhetsfrågor, direkt på [email protected].
 
Vårt ställningstagande i integritesskyddsfrågor kan komma att revideras till följd av förbättringar och förändringar av vår verksamhet eller av ny teknik. Integritetsskyddet kan förändras när som helst och du uppmanas att vid återkommande tillfällen ta del av innehållet på denna sida.